ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ FACTORS AFFECTING THE RESEARCHES OF RAJABHAT UNIVERSITIES INSTRUCTORS IN THE NORTHEASTERN REGION

กมลพรรณ นนทะเสน , สุนันท์ สีพาย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับของปัจจัย ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย และสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำวิจัย และปัจจัยด้านคุณลักษณะของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการทำวิจัยอยู่ในระดับมาก      2) ปัจจัยด้านทักษะเชิงวิจัยและปัจจัยด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานและปัจจัยด้านเวลาในการทำวิจัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการทำวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทักษะเชิงวิจัย การได้รับการยอมรับนับถือ แหล่งค้นคว้าข้อมูล และความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน สามารถพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วมกันพยากรณ์การทำวิจัยของอาจารย์ ได้ร้อยละ 30.90 เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ Y = .451 + .322X1 -.150X4 + .137X10 + .095X6 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน Zy = .480ZX1 -.312ZX4 + 259ZX10 +.193ZX6

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.