ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด STRATEGIC FOR PROVINCIAL DEVELOPMENT

เมตต์ เมตต์การุณ์จิต

Abstract


จังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค เสมือนคนกลางที่มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายจากเบื้องบนคือราชการส่วนกลางไปสู่เบื้องล่าง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่การปฏิบัติ อันได้แก่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รวมถึงการประสานงาน กำกับดูแล การทำงานของราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลว  จึงขึ้นอยู่กับสมรรถนะของจังหวัดเป็นสำคัญ 

ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดเป็นเพียงหน่วยงานที่มีหน้าที่คอยปฏิบัติตามคำสั่งหรือนโยบายจากราชการส่วนกลางเท่านั้น มิได้มีบทบาทในการบริหารราชการในเขตพื้นที่ของตนเองอย่างที่ควรจะเป็นราชการส่วนกลางยังคงหวงอำนาจโดยมีการกระจายอำนาจทางการบริหารน้อยมาก จึงทำให้บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต่างอะไรกับการทำหน้าที่เป็นเสมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยรับส่งข่าวสารและพัสดุ มื่อประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  ทั้งๆที่อยู่ใกล้ชิดและทราบถึงความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี  ดังนั้นเมื่อเกิดสาธารณภัย  ความต้องการส่งเสริมอาชีพ  ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด ฯลฯละพัสดุา ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะต้องรอคำสั่งและงบประมาณจากราชการส่วนกลาง ซึ่งเสมือนอยู่ห่างไกลจนมองไม่เห็นความสำคัญของสภาพปัญหาดังกล่าว ราชการส่วนภูมิภาคจึงพัฒนาไปตามลำพังเมื่อสภาพการณ์เป็นเช่นนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงหันไปแสดงบทบาทอย่างโดเด่นในงานพิธีการนิยม (Ceremonial) เช่น เป็นประธานงานมงคลสมรส งานเปิดแพรคลุมป้าย งานประเพณีต่าง ๆ งานประกวดอาหารแล้วเดินชิมอาหาร หรืองานเกี่ยวข้าว ไถนา เป็นต้น

          การบริหารราชการแบบเดิมจึงมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมหรือปีระมิดกลับหัว (ฐานอยู่บนส่วนยอดอยู่ด้านล่าง) ที่แสดงให้เห็นถึงราชการส่วนกลางมีอำนาจมากที่สุด ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นมีอำนาจลดหลั่น  ลงมา โดยเฉพาะยอดสามเหลี่ยมเปรียบกับส่วนท้องถิ่นกลับบทบาทน้อยที่สุด ทั้งๆที่เป็นฐานในการผลิต        สิ่งบริโภคเลี้ยงคนทั้งประเทศรวมทั้งเสียภาษีในจำนวนค่อนข้างมาก กลับมีบทบาทในการมีส่วนร่วมบริหารน้อย ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการและจัดให้มีการบริหารงานแนวใหม่ ในปี พ.ศ.2546 และนักบริหารในยุคนี้มีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากเดิม โดยมีการกระจายอำนาจจากระดับบนไปยังระดับ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


journal of faculty of arts and science, Rajabhat Chaiyaphum University.