วารสารวิชาการศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Journal of Arts and ScienceChaiyaphumRajabhat University

 

บรรณาธิการ อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์  ศิโลศรีไช  
     
บรรณาธิการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  โพธิเวชกุล  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์  
     
บรรณาธิการผู้ช่วย อาจารย์ ดร.วิโรจน์  อภินันท์ธนากร  
     
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  คุณารักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  สมปราชญ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบลี                 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.กิมาพร  ขมะณรงค์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย              วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ  จับโจร              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช  ศรีโภคางกุล                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชาบุตรบุณฑริก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบุรีรัมย์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ  บุญจันทร์         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิระพงศ์  จันทร์สนาม     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวาสดิ์ พรรณา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชัยภูมิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคม  คาวีรัตน์          นักวิชาการอิสระ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพ็ชรสุข               วิทยาลัยนครราชสีมา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชูกำแพง                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  สมสุข         มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  อาจารย์ ดร.ประยูร  เชาวนีนาท                      นักวิชาการอิสระ
  ดร.ฉัตรชัย รือหาร สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิตพล  ศศิธรานุวัฒน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร           มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  สีพาย               มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  เพ็ชรตรา        มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ  ยิ่งรัมย์              มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์  ถนัดค้า                        

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

     
คณะผู้จัดทำ กองจัดการและพิสูจน์อักษร                         ฝ่ายออกแบบและสารสนเทศ
  อาจารย์ ดร.เรืองศิลป์  จำปาวงษ์ อาจารย์ ดร.วิโรจน์  อภินันท์ธนากร
  อาจารย์ ดร.ดวงใจ  วิชัย อาจารย์สุทธินันท์  ลุนเพ็ง
  อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ชัยภักดี       นายรชานนท์  คุ้มโนนชัย
  อาจารย์รัชวุธิ  สุทธิ  
  อาจารย์ปุญญาพร  พูลบวรรักษ์  
  อาจารย์สุวิตรา  สร้างนา  
 

ดร.อิสระพงศ์  ถนัดค้า

 
 

ดร.ทศพร  พีสะระ